Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

Strážnik

V prípade , že pracovník bude zaradený na klasických objektoch , mimo objekty jadrového zariadenia, bude mu ponúknuté:
V prvom rade zaujímavá a zodpovedná práca pri fyzickej ochrane objektov Slovenských elektrárni, a.s.. Na pracovníkov kladieme vysoké nároky a podľa pracovného zaradenia aj adekvátne finančné ohodnotenie.
Pokiaľ uchádzač o zamestnanie vyhovie podmienkam výberového konania, čiže splní zákonom stanovené predpoklady, je sním uzatvorená štandardná pracovná zmluva, v ktorej sú dohodnuté všetky zákonom predpísané náležitosti. Pracovník je v zmysle schválených vnútorných predpisov vystrojený na náklady spoločnosti. Súčasťou výstroja je rovnošata na letné i zimné použitie ako aj obuv. Spoločnosť poskytuje zdravotnú starostlivosť cez vlastnú pracovnú zdravotnú službu. Streľby sú realizované tiež na náklady spoločnosti.
Finančné náležitosti : Platové zaradenie strážnikov vychádza z mzdových taríf schválených v rámci kolektívneho vyjednávania s odborovým zväzom a sú uverejnené v platnej Podnikovej kolektívnej zmluve.
 
Ku mzdovým tarifám sa na podklade odpracovaných zmien vypláca :
1.Príplatky podľa platnej KZ: 
Mzdové zvýhodnenie % - to Suma v EUR
práca nadčas 25% PZ, 35% PZ nad 150h nadčasu  
práca vo sviatok 100% PZ  
nočná práca   1,20 €/hod
sťažené prostredie   0,39 €/hod
sobota   1,50 €/hod
nedeľa   2,99 €/hod
 
2. ostatné príjmy v zmysle Kolektívnej zmluvy
 
< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse