Hlavná stránka Spoločnosť Org. štruktúra Kontakt
Hlavné menu
Hlavná stránka Najnovšie oznamy Etický kódex a plán NTK Často kladené otázky
Oddelenia fyz. ochrany
Oddelenie FO Mochovce Oddelenie FO Bohunice Oddelenie FO Vojany Oddelenia FO Nováky Oddelenie FO Trenčín Oddelenie FO Bratislava
Ponuka zamestnania
Všeobecné podmienky Strážnik jadrových zariadení Strážnik Voľné pracovné miesta

Všeobecné podmienky

Spoločnosť Ochrana a bezpečnosť SE, s.r.o. priebežne a podľa potrieb prijí­ma do svojich radov nových pracovní­kov, prevážne do sféry fyzickej ochrany. Samozrejme, pretože náš výhradný odberateľ, ktorým sú Slovenské elektrárne, a.s. prevádzkuje objekty ako strategického významu, tak aj objekty klasické. Nároky na nových pracovní­kov sú zodpovedajúce tejto skutočnosti. Bližšie to určuje zákon o súkromnej bezpečnosti ( 473/2005).

Sem patrí­:

bezúhonnosť § 13 odst.1,2,3:
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí­, ako by nebola odsúdená, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený

1. za úmyselný trestný čin alebo

2. za iný trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov.

3. Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ani ten, komu súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí­ s činnosťou podľa tohto zákona alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa tohto zákona, do skončenia výkonu zákazu činnosti.

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starší­m ako tri mesiace a overeným čestným vyhlásení­m, že osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti.

Spoľahlivosť §14: za spoľahlivú sa nepovažuje osoba ktorá :

1. preukázateľne nadmerne poží­va alkoholické nápoje, alebo iné návykové látky,

2. bola v posledných dvoch rokoch uznaná vinnou z priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, z priestupku na úseku použí­vania výbušní­n, z priestupku na úseku strelných zbrani a streliva, z priestupku na úseku obrany Slovenskej republiky, z priestupku proti verejnému poriadku spáchaného neuposlúchnutí­m výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, z priestupku proti občianskemu spolunaží­vaniu spáchaného drobným úmyselným ublí­žení­m na zdraví­ alebo z priestupku proti majetku,

3. bola odsúdená právoplatne odsúdená za niektorý z trestných činov podľa § 13 ods. 1 a od doby, kedy sa na ňu hľadí­ ako by nebola odsúdená , neuplynuli tri roky,

4. je trestne stí­haná za trestný čin uvedený v § 13, ods. 1, pí­sm. a,

5. bol trestne stí­haný za trestný čin uvedený v § 13, ods. 1, pí­sm. a a trestné stí­hanie sa skončilo schválení­m zmieru, ak odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení­ zmieru neuplynuli tri roky,

6. bol trestne stí­haný za trestný čin uvedený v § 13, ods. 1, pí­sm. a a trestné stí­hanie bolo právoplatne podmienečne zastavené, ak od skončenia skúšobnej doby neuplynuli tri roky,

7. podľa zistenia ministerstva alebo krajského riaditeľstva neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní­ činnosti podľa tohto zákona dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí­ a iných opatrení­ vydaných podľa tohto zákona a že bude činnosť podľa tohto zákona vykonávať poctivo.

Zdravotná spôsobilosť § 15 : rozumie sa ňou telesná a psychická spôsobilosť na vykonávanie činností­ súvisiacich s prevádzkovaní­m bezpečnostnej služby, ak ju zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje . Zdravotnú spôsobilosť osoba preukazuje lekárskym posudkom.
 

Odborná spôsobilosť § 16 : odborne spôsobilou je osoba, ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti .

< späť
oabse oabse oabse oabse oabse oabse oabse